Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Let's Get Wed!

Definities

1. Let's Get Wed!: Let's Get Wed!, gevestigd te Wierden onder KvK nr. 83178791. 2. Klant: degene met wie Let's Get Wed! een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Let's Get Wed! en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Let's Get Wed!.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van

  derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Let's Get Wed! zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte

  staat vermeld.

 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn

  overeengekomen.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Let's Get Wed! zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Let's Get Wed! slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Let's Get Wed! hanteert zijn in euro’s, zijn btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen die Let's Get Wed! hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Let's Get Wed! te allen tijde wijzigen.

 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Let's Get Wed! vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Let's Get Wed!, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 5. Indien partijen voor een dienstverlening door Let's Get Wed! een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

 6. Let's Get Wed! is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Let's Get Wed! de klant tijdig te laten weten waarom

  een hogere prijs gerechtvaardigd is.

 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten

  vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

 9. Let's Get Wed! heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

 10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Let's Get Wed! prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

 11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Let's Get Wed! op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met

  de prijsverhoging.


Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Let's Get Wed! gerechtigd in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding

  verschuldigd aan Let's Get Wed!.

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Let's Get Wed! zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn

  betalingsverplichting heeft voldaan.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen

  van Let's Get Wed! op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Let's Get Wed!, dan is hij nog steeds

  verplicht de afgesproken prijs aan Let's Get Wed! te betalen.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze

overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Let's Get Wed! te verrekenen met een vordering op Let's Get Wed!.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

  geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst zaken van Let's Get Wed! die bij de klant aanwezig zijn
  zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

 2. De klant geeft op eerste verzoek van Let's Get Wed! de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Let's Get Wed! enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Let's Get Wed! voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

 2. Let's Get Wed! heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het

  eventueel afgesproken voorschot door de klant.

 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Let's Get Wed! tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de

  overeenkomst.

 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Let's Get Wed! tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de

  overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Let's Get Wed!.

 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Let's Get Wed! de betreffende bescheiden.

 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Let's Get Wed! redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens

Vrijwaring

De klant vrijwaart Let's Get Wed! tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Let's Get Wed! geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Let's Get Wed! geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Let's Get Wed! daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

 3. Consumenten dienen Let's Get Wed! uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Let's Get Wed! in staat is hierop adequaat te reageren.

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Let's Get

  Wed! gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Let's Get Wed!.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Let's Get Wed! ook daadwerkelijk (tijdig)

  bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Let's Get Wed! een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Let's Get Wed! verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Let's Get Wed!

 1. Let's Get Wed! is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien Let's Get Wed! aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. Let's Get Wed! is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Indien Let's Get Wed! aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Let's Get Wed! vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Let's Get Wed! toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Let's Get Wed! niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Let's Get Wed! in verzuim is.

 3. Let's Get Wed! heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Let's Get Wed! kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Let's Get Wed! in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Let's Get Wed! kan worden toegerekend in een van de wil van Let's Get Wed! onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk- heid niet van Let's Get Wed! kan worden verlangd.

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Let's Get Wed! 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Let's Get Wed! er weer aan kan voldoen.

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 5. Let's Get Wed! is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Let's Get Wed! is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Let's Get Wed! zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te

  zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Let's Get Wed!.

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Let's Get Wed! bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Let's Get Wed! is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 02 juli 2021.